Concepten - MAKRA BELUX

Ga naar de inhoud

Concepten

Makra Afvalwaterbeheersconcept: Watermanagement
De olieafscheider blijkt bij veel ondernemers een grijs gebied in de bedrijfsvoering te zijn. Nu de milieucontroles steeds verder verscherpt worden helpt Makra Belux ondernemers om aan de regels te voldoen en onnodige ledigingen te voorkomen.
Wet- en regelgeving
Vanuit de wet worden eisen gesteld aan het afvalwater dat vanuit bedrijven op het riool of op het oppervlaktewater wordt geloosd. Er zijn grenzen gesteld aan de verontreiniging van het water met betrekking tot zuurgraad, vaste bestanddelen en minerale olie. Om bij de lozingen aan deze grenzen te voldoen hebben vrijwel alle bedrijven in de branche een olie-afscheider in werking. Deze installatie gebruikt zwaartekracht om het afvalwater te ontdoen van olie en vaste bestanddelen. Deze afvalstoffen worden opgevangen in de installatie en deze moet door een afvalverwerker worden geledigd wanneer de maximale capaciteit is bereikt.

Ledigingsfrequentie
In de praktijk heerst echter nog het sterk achterhaalde beeld dat een afscheiderinstallatie periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, geledigd moet worden. Dit is onjuist; de afscheider moet alleen geledigd worden als daar aanleiding toe is, met een minimale frequentie van eens per vijf jaar. Overbodige ledigingen kosten geld en zijn onnodig belastend voor het milieu.
Inspectie en onderhoud
Daarnaast bestaan er regels voor de inspectie en het onderhoud van een afscheiderinstallatie. Via deze weg wil de overheid het risico uitsluiten dat er door mankementen aan de installatie verontreinigde lozing plaatsvindt. Voor dit onderhoud en de registratie hiervan is specialistische kennis nodig over chemie, de werking van een afscheiderinstallatie en de wetgeving.
Makra Watermanagement
Omdat veel bedrijven de kennis rondom het afvalwater ontberen heeft Makra Belux, vanuit haar kennis van chemie en wetgeving, het serviceconcept Watermanagement ontwikkeld.
In deze rol overneemt Makra Belux de zorg over de afscheider(s), teneinde de ledigingsfrequentie op een verantwoorde wijze omlaag te brengen.
Dit houdt in dat de installatie periodiek wordt bezocht en geïnspecteerd. Eventuele bijzonderheden over de werking van de afscheider worden medegedeeld aan de bedrijfsleiding en in overleg wordt een plan van aanpak opgesteld om eventuele problemen te verhelpen. De metingen en eventuele bijzonderheden worden opgetekend in een logboek dat fungeert als bewijslast bij een milieucontrole. Op verzoek van de klant staat Makra Belux de handhaver rechtstreeks te woord bij vragen rondom de olieafscheider. Tot slot zorgt Makra Belux voor de analyse van watermonsters en wordt de rekening van de afvalverwerker gecontroleerd.
Deze dienst is bedoeld als extra service voor de klanten van Makra Belux en wordt in de regel kosteloos aangeboden.
Inmiddels heeft Makra Belux ruim 10 jaar ervaring met het beheren van olie-afscheiders en kan bouwen op een grote kennisdatabase over het onderwerp en een breed netwerk van betrokken partijen.
Neem voor meer informatie neem gerust
contact met ons op, of informeer bij uw vaste vertegenwoordiger naar Makra Watermanagement.

Terug naar de inhoud